Các hệ thống điện mặt trời hoà lưới có dự trữ- độc lập tiêu biểu trên khắp cả nước