Hệ thống điện mặt trời độc lập 60kwp- lưu trữ 70kwh tại hải đảo