Hệ thống 100 cột LED chiếu sáng 100W – Hệ thống quan trắc tín hiệu độc lập