Trạm phát điện di động khẩn cấp- Storage Cabinet / emergency mobile storage power station

88,888,888.00